Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.
Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι κομβικός στη λειτουργία της εταιρείας διότι με την εφαρμογή των υποδείξεών του η εταιρεία θωρακίζεται έναντι δυσάρεστων καταστάσεων όπως τα εργατικά ατυχήματα, την επιβολή κυρώσεων και τη δυσφήμιση. Με την δημιουργία κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

Ιατρός Εργασίας

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Ο Ιατρός Εργασίας δημιουργεί απόρρητο Ατομικό Ιατρικό Φάκελο για κάθε εργαζόμενο και εκδίδει Ιατρική Βεβαίωση καταλληλότητας εργασίας ατομικά για κάθε εργαζόμενο Ο Ιατρός Εργασίας διερευνά πιθανά αίτια ασθένειας που να σχετίζονται με την εργασία, επιβλέπει τους χώρους εργασίας και βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν παραλείψεις ή παράγοντες που να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα υγείας στους εργαζόμενους .

Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου

«Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα και θα τελειώσει αύριο. Τα θέματα ασφάλειας και υγείας συνεχίζονται και είναι μια συνεχή εργασία»
Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Η διενέργεια της ΓΕΕΚ είναι νομοθετική υποχρέωση κάθε επιχείρησης του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας Για την πληρέστερη εκπόνηση της ΓΕΕΚ απαιτείται η συνεργασία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας της εταιρείας..

Ασφάλεια & Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων. Το είδος και η φύση των εργασιών που εκτελούνται σε ένα έργο, οι συνθήκες της εργασίας και του περιβάλλοντος, η θέση του έργου και η εξοικείωση των εργαζομένων με τον κίνδυνο είναι μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο.
Η μελέτη και η εφαρμογή των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας δεν αποσκοπεί μόνο στην αποτροπή ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών αλλά και στην καλή σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων που συνεπάγεται ταυτόχρονα και αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Εκπαίδευση σε Α' Βοήθειες

«Μερικά γραμμάρια πρόληψης είναι πολλά κιλά θεραπείας»
Οι Α' Βοήθειες αποτελούν το σύνολο των φροντίδων που παρέχονται σε τραυματίες ή πάσχοντες μετά από ένα αιφνίδιο γεγονός, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή και την υγεία καταστάσεων Στην περίπτωση που απειληθεί η ζωή ενός αγαπημένου ατόμου, όλοι θα θέλαμε να έχουμε εκπαιδευτεί στις βασικές δεξιότητες των Πρώτων Βοηθειών και να σώσουμε μία ζωή, να αποτρέψουμε μία μόνιμη αναπηρία, ακόμη και να συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανάρρωση κάποιου τραύματος ή έστω να φροντίσουμε για την ταχεία και ασφαλέστερη μεταφορά του θύματος σε κάποιο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο.

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

Είναι γνωστό ότι η πρόληψη σε κάθε επίπεδο σώζει ζωές και προστατεύει τις περιουσίες. Μια από τις σημαντικότερες είναι αυτή της πυροπροστασίας- πυρασφάλειας.Με τον όρο πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της.
Μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται σε οχήματα, πλοία, αεροπλάνα και κτίρια. Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί.