Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ρόλος του Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του έργου. 

Οι υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνουν

 

Κατά την μελέτη του έργου:

  • Συντάσσει το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας, σε συνεργασία με τους μελετητές του
  • Ενσωματώνει τις γενικές αρχές πρόληψης των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές και οργανωτικές επιλογές της μελέτης, προκειμένου η αλληλεπίδραση των διαφόρων εργασιών στην ταυτόχρονη ή διαδοχική διεξαγωγή τους από τους εργολάβους, να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους

 

Κατά την εκτέλεση του έργου:

  • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
  • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων µμεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.
  • Οργανώνει μαζί µε τους τεχνικούς ασφάλειας και τους γιατρούς εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, και εποπτεύει την εκπαίδευση του προσωπικού τους

 

Στις υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνονται η τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας και η τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.)

Η SAFE BUSINESS SA έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό