Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Σχέδιο Διαφυγής – Διάσωσης 

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 30) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  , ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης.

Τo Σχέδιο Διαφυγής – Διάσωσης  συμπληρώνει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης.

Το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης και είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Στο σχέδιο διαφυγής και διάσωσης αποτυπώνονται

  • οι έξοδοι κινδύνου,
  • οι οδεύσεις διαφυγής,
  • τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές),
  • τα κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν,
  • τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών,
  • και το σημείο συγκέντρωσης κ.α.

Τα στελέχη της  SAFE BUSINESS S.A εκπονούν τα σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 23601:2009