Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Το Π.Δ. 305/1996 (“Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK) στο Άρθρο 3, αναφέρει ότι: “Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας”.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά και Βιομηχανικά έργα.

 

 • ΣΑΥ

 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί ειδική μελέτη σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας εργοταξίων. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε άλλη προδιαγραφή που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Το ΣΑΥ προβλέπεται σε περιπτώσεις τεχνικών έργων στα οποία:

 • απαιτείται ορισμός συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (παρ. 1, άρθ. 3, ΠΔ 305/1996).
 • οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους.
 • απαιτείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση του τεχνικού έργου (παρ. 12, άρθ. 3, ΠΔ 305/1996).

Tο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου, όπου αυτή απαιτείται.

 

 • ΦΑΥ

 

Το ΣΑΥ εκπονείται με μέριμνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου.  Στο ΣΑΥ, διευκρινίζονται οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες στον τόπο του έργου, καθώς και άλλα θέματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • η προσπέλαση στο εργοτάξιο,
 • η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός αυτού,
 • η ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας,
 • η ανάλυση της κατασκευής και των μεθόδων εργασίας κατά φάσεις,
 • ο καθορισμός χώρων αποθήκευσης και οι συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων κι αχρήστων υλικών,
 • η διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών,
 • η μελέτη κατασκευής ικριωμάτων κ.α