Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η απασχόληση Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 3850/2010) για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους και έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Εάν όμως αυτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995) τότε πρέπει να απασχολείται Ιατρός Εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο Εργοδότης ενημερώνεται για τις υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας και αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο. 

Ειδικότερα ο Ιατρός Εργασίας:

  • Συμβουλεύει την λήψη μέτρων προστασίας, την διευθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας καθώς και την οργάνωση υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων κατά την πρόσληψή τους και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας. Εκτιμά την καταλληλόλητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει ατομικές  βεβαιώσεις καταλληλόλητας για εργασία , τις οποίες κοινοποιεί στον εργοδότη.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις,
  • Διερευνά τα αίτια των ασθενειών.
  • Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψης.
  • Εκπαιδεύει ομάδα εργαζομένων στην παροχή πρώτων βοηθειών