Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) αποτελεί βασική νομοθετική υποχρέωση (Ν. 3850/2010, άρθρο 43) για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Υλοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης και αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

Η ΓΕΕΚ περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης των κινδύνων αυτών.

Όταν η ΓΕΕΚ  διενεργηθεί από ειδικούς με εμπειρία, επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να “κοστίζουν” στην επιχείρηση.
  • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
  • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
  • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.

 

Η SAFE BUSINESS S.A. έχει αναπτύξει σχετική μεθοδολογία για την εκπόνηση μελέτης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Με το λογισμικό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΕΚ επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διαχείριση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας σε μια εταιρεία. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης ώστε να ιεραρχήσει τις διορθωτικές κινήσεις, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της.