Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία (Ν.3850/2010) « κάθε εργοδότης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι οριακές τιμές έκθεσης… » 

Ως παράγοντες ορίζονται οι εξής:

  1. Χημικές ουσίες: σε μορφή σκόνης, σωματιδίων, ινών, ατμών, αερίων κ.λπ
  2. Φυσικοί παράγοντες : θόρυβος, φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα κίνησης αέρα / αερισμός, θερμική καταπόνηση

 

Οι μετρήσεις χημικών και φυσικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή/ και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο. Η μη τήρηση των νομοθετικά καθοριζομένων Οριακών Τιμών Έκθεσης, των προτεινόμενων ορίων ή και των διεθνώς προτεινόμενων τιμών δύναται να επιφέρει στην επιχείρηση αρνητικές συνέπειες, ή την επιβολή προστίμων.

Η SAFE BUSINESS S.A διαθέτει επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στην διενέργεια Εργασιακών αλλά και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.

Η εταιρεία διαθέτει  τον πλέον σύγχρονο και διακριβωμένο  εξοπλισμό μετρήσεων Φυσικών και Χημικών