Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, υποχρεωτικοί είναι οι αρχικοί έλεγχοι και οι περιοδικοί επανέλεγχοι μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση είτε τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις προ του Μαρτίου 2006) είτε το ΕΛΟΤ HD 384 (εγκαταστάσεις μετά το Μάρτιο 2006).

Οι αρχικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται πριν από την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, καθώς επίσης, μετά από σοβαρή τροποποίησή της, ενώ επανέλεγχοι πραγματοποιούνται περιοδικά ανά διαστήματα που καθορίζονται από το είδος της εγκατάστασης.

Ο τακτικός επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και εξασφάλισης της προστασίας του ανθρώπου και των περιουσιακών στοιχείων από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη κτλ)

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Η Υπέρυθρη Θερμογράφηση αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας τους. Η υπέρυθρη αυτή ακτινοβολία καταγράφεται από θερμοκάμερα η οποία οπτικοποιεί το θερμοκρασιακό πεδίο του κάθε αντικειμένου στο οποίο στοχεύει.

Η SAFE BUSINESS S.A διαθέτει προσωπικό ειδικά πιστοποιημένο για υπέρυθρη θερμογράφηση το οποίο με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει είναι σε θέση να διαγνώσει προβλήματα σε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε κτίρια.

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται: 

  • Δραστική μείωση και εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιάς και ατυχημάτων.
  • Εξάλειψη του υψηλού κόστους αποκατάστασης αιφνίδιων βλαβών στον εξοπλισμό.
  • Έγκαιρος εντοπισμός δυσλειτουργιών, αποφυγή απρόβλεπτων βλαβών.
  • Μείωση δαπανών εξολοκλήρου αντικατάστασης εξοπλισμού.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μικρότερη φθορά των εξαρτημάτων

 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΕΧ

Σύμφωνα με την Ελληνική (Π.Δ. 42/2003) και Ευρωπαϊκή (ATEX 137_ 99/92/EK) νομοθεσία πρόληψης και προστασίας από Εκρήξεις (ΑΤΕΧ), σε χώρους με κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις (αντιεκρηκτικού τύπου), κατασκευασμένου σύμφωνα με την οδηγία ATEX 95 (94/9/EK), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη νέα οδηγία ΑΤΕΧ 2014/34/ΕΕ. 

Για την εξασφάλιση και διατήρηση του επιπέδου προστασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται σειρά ελέγχων και περιοδικών επανελέγχων που θα επιβεβαιώνουν την ορθή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του εγκατεστημένου ΑΤΕΧ εξοπλισμού. 

Οι έλεγχοι αυτοί όπως ορίζει και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.17 από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο σε αυτά τα πρότυπα προσωπικό.