Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO 14001:2015 και ΕΜAS σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση

Το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το πρότυπο εντοπίζονται οι διαδικασίες τις εταιρείας που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθορίζονται τα μέτρα που οδηγούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποσοτικοποιούνται οι στόχοι της εταιρείας και ορίζονται οι απαραίτητες διαδικασίες των οποίων η διαρκής εφαρμογή εξασφαλίζει την επίτευξή τους.

Η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και ο συνεχής έλεγχό τους αποσκοπούν στην ικανοποιητική εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων που έχει θεσπίσει η εταιρεία ώστε να πραγματοποιούνται άμεσα διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό είναι τα κάτωθι: 

  • Συμμετοχή στον αγώνα διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος
  • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής διαχείρισης ενεργειακών πόρων.
  • Κάλυψη των θεσμοθετημένων προδιαγραφών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκροές και κατά συνέπεια αποφυγή ποινικών και αστικών συνεπειών.
  • Μείωση πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος.
  • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και τοπικών Αρχών.
  • Δυνατότητα δραστηριοποίησης σε διεθνείς αγορές.
  • Θετική εικόνα της επιχείρησης στην κοινωνία.

Συμπερασματικά η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από μια επιχείρηση ή οργανισμό δημιουργεί πολλά πλεονεκτήματα για αυτή, δίνοντας της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προβάλλοντας την αυξημένη περιβαλλοντικής της συνείδηση