Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO 9001:2015 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας

Το Σύστημα Ποιότητας είναι ένα σύστημα που απαιτείται να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να αναπτύξει επαρκή εμπιστοσύνη, στους χρήστες των υπηρεσιών της και στο επαγγελματικό / επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 περιγράφει το πλαίσιο οργάνωσης μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, τη σχέση της με τους προμηθευτές και τους αποδέκτες των προϊόντων ή και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνεται: 

 • Σταθεροποίηση των υλοποιούμενων διεργασιών (δραστηριοτήτων)
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών - αποδεκτών - χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για την οικοδόμηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), καταρτίζεται και ακολουθείται ένα δομημένο πρόγραμμα εργασίας, στη βάση των αρχών του management. Το πρόγραμμα αυτό απαρτίζεται συνοπτικά από τις ακόλουθες φάσεις: 

 • Αρχική ανάλυση και διάγνωση
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του ΣΔΠ (πολιτική ποιότητας, εγχειρίδιο Ποιότητας, διεργασίες, διαδικασίες, προγράμματα, οδηγίες, έντυπα)
 • Περιγραφή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των θέσεων εργασίας
 • Καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και μετρήσεων σχετικά με τις διεργασίες τις επιχείρησης
 • Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του ΣΔΠ.
 • Πραγματοποίηση Εσωτερικών επιθεωρήσεων για την ανάδειξη μη συμμορφώσεων.
 • Ένταξη μη συμμορφώσεων σε προγράμματα ενεργειών.
 • Ανασκόπηση του ΣΔΠ και προετοιμασία για επιθεώρηση από Φορέα Πιστοποίησης.
 • Πιστοποίηση της επιχείρησης - Οργανισμού από Φορέα