Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO 50001:2018 σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας

Το ISO 50001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας του οποίου ο σκοπός είναι να καταστήσει ικανό ένα οργανισμό να ακολουθήσει μία συστηματική προσέγγιση ώστε να επιτύχει συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις που ταιριάζουν στην προσφορά, στη χρήση και στην κατανάλωση ενεργείας, περιλαμβάνοντας μετρήσεις, τεκμηρίωση και αναφορές, σχεδίαση των πρακτικών προμήθειας εξοπλισμού, διαδικασιών και προσωπικού που συμβάλει στην ενεργειακή επίδοση.

Νέες απαιτήσεις στη νέα έκδοση του προτύπου είναι η θεώρηση με βάση τη διακινδύνευση η αυξημένη έμφαση στο επιχειρησιακό περιβάλλον – πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, η απαίτηση για τον καθορισμό των ορίων εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, η εισαγωγή του όρου τεκμηριωμένη πληροφορία σε αντικατάσταση των όρων έγγραφο, διαδικασία, αρχεία κλπ που συναντάμε στη παλαιά έκδοση η εισαγωγή της έννοιας της ηγεσίας και με υψηλές απαιτήσεις και η μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων (στόχοι, μετρήσεις, διαχείριση αλλαγών), ώστε να βελτιώνεται η ενεργειακή επίδοση.

Οι Φορείς Πιστοποίησης παύουν να διενεργούν επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων των  αρχικών, επιτηρήσεων και επαναπιστοποιήσεων στο πρότυπο ISO 50001:2011 μετά την παρέλευση 18 μηνών (21 Φεβρουαρίου 2020) από την ημερομηνία έκδοσης του αναθεωρημένου προτύπου. Μετά την 21η  Αυγούστου 2021 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018.