Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα

Η πρωτοποριακή παρουσία της SAFE BUSINESS SA στα Τεχνικά Έργα οδήγησε στην ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και στην δυνατότητα παροχής ενός μεγάλου εύρους σεμιναρίων Ασφάλειας & Υγείας που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των αναδόχων.

Τα σεμινάριά μας μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά.

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια σε Τεχνικά Έργα 

Σε συνεργασία με Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες, προσαρμόζουμε τις ανάγκες της εκπαίδευσης στους ειδικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους δραστηριότητα στο εργοτάξιο. Τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο χώρο της εταιρείας όσο και στο εργοτάξιο και η διάρκειά τους μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου.

Ανοικτά Σεμινάριο σε Τεχνικά Έργα

Έχοντας ήδη σημαντική παρουσία μέσα από τη διοργάνωση καινοτόμων σεμιναρίων Ασφάλειας & Υγείας σε Τεχνικά Έργα, ανάλογα με τις ανάγκες του Τεχνικού Κόσμου της χώρας, προχωρούμε στη διοργάνωση ανοικτών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται κυρίως σε στελέχη, υπευθύνους έργου ή/και Υπευθύνους ΑΥΕ κατασκευαστικών εταιρειών και καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία γύρω από τη Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας και τα μέτρα πρόληψης κινδύνων σε Τεχνικά Έργα.

Διαθέτοντας έμπειρους εισηγητές και διατηρώντας συνεργασίες με κορυφαίους φορείς και επαγγελματίες του χώρου, τα σεμινάρια χαρακτηρίζονται για την πληρότητα και την ποιότητά τους. Για περισσότερες πληροφορίες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στα Τεχνικά Έργα,

Ενδεικτική Θεματολογία: 

  • Βασικές Αρχές Ασφάλειας & Υγείας
  • Υποχρεώσεις Εργοδοτών 
  • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
  • Νομοθεσία - Το Π.Δ. 305/96
  • Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας και του Συντονιστή Ασφαλείας
  • Οργάνωση Εργοταξίου
  • Κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης
  • Ειδική θεματολογία (π.χ. εκρηκτικά. εργασία σε ύψος, οδοποιίες, εκσκαφές, ικριώματα, μηχανήματα έργου, θόρυβος, εργασία κατά το θέρος / ψύχος, ΜΑΠ κα.)