Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN
Close

Η πλατφόρμα αναφορών πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου
να διαφυλάσσεται η ανωνυμία ή η εμπιστευτικότητα όλων των εμπλεκομένων!

Safe Business Whistleblowing Platform

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναφορές που αφορούν στα παρακάτω ζητήματα δεν εμπίπτουν στην πολιτική αναφορών της εταιρείας και θα κριθούν απαράδεκτες:

  • Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
  • Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
  • Φήμες
 
Ανάφερε, αν γνωρίζεις, την εταιρία στην οποία αφορά η παραβίαση.

Ανάφερε αν γνωρίζεις το τμήμα που εμπλέκεται.
 
Ημερομηνία που συνέβη το περιστατικό ή υπέπεσε στην αντίληψή σου.

Γνωρίζεις πότε ήταν η τελευταία φορά που έλαβε χώρα η παραβίαση;
 

 
Περίγραψε την υποβολή σου με λίγες λέξεις.
 
Δώσε λεπτομέρειες, όπως ποιος εμπλέκεται, ποιος ξέρει για αυτό, πότε και πού συνέβη το συμβάν και άλλα σχετικά γεγονότα.

Επισύναψε αρχείο σχετικά με την υποβολή. Μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο. (επιτρέπονται αρχεία μέχρι 4mb)

Η υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας δεν είναι υποχρεωτική.
Οι επώνυμες αναφορές ενθαρρύνονται, διότι επιτρέπουν την πιο άμεση επικοινωνία και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
Σε κάθε περίπτωση, αντιμετωπίζουμε τις αναφορές- είτε επώνυμες είτε ανώνυμες- με την ίδια βαρύτητα.

Παρακαλούμε διαβάστε τις Πληροφορίες της εταιρείας σχετικά με την Πολιτική Αναφορών

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόληψη, ανίχνευση ή η διερεύνηση παράτυπων, αντιδεοντολογικών, παράνομων ή αξιόποινων συμπεριφορών εντός της εταιρείας. Για αδικήματα που αφορούν πράξεις διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, καθώς και αδικήματα που στρέφονται κατά του δημοσίου συμφέροντος νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η έννομη υποχρέωση της Εταιρείας προς τούτο και για τα λοιπά αδικήματα αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την πρόληψη και διερεύνηση παράνομων ή παράτυπων συμπεριφορών εντός της εταιρείας

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν αποκλειστικά οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας, στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση της αναφοράς, καθώς και ειδικά εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες. Περαιτέρω, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αναφορές είναι τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών ή/και ο προϊστάμενος / διευθυντής του Αναφέροντος, η Ομάδα Διερεύνησης, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξωτερικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, καθώς επίσης και ο πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών, ο οποίος λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, καθώς επίσης και δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές. Η εταιρεία έχει ορίσει ως πρόσωπο επικοινωνίας τον DPO της εταιρείας, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνήσετε  προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δεν προβαίνει στη διαβίβαση προσωπικών σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται ως εξής:

• Αν η αναφορά κρίθηκε απαράδεκτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός τριών (3) μηνών από τη θέση της στο αρχείο.

• Αν δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία από τη διερεύνηση της αναφοράς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται από την αναφορά εντός δύο (2) ετών από τη θέση της στο αρχείο.

• Αν η αναφορά είναι παραδεκτή και ληφθούν πειθαρχικά μέτρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται πέντε (5) έτη από τη λήψη των μέτρων.

• Εάν υπάρχει υπόνοια για διάπραξη κακουργηματικών πράξεων τα στοιχεία διαγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη.

• Αν η εταιρεία κινηθεί νομικά εναντίον του αναφερομένου με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας ή αν εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικές διαδικασίες σχετικά με το περιστατικό που περιέχει η αναφορά, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών και την παρέλευση όλων των σχετικών προθεσμιών που αφορούν απαιτήσεις ενώπιον των Δικαστηρίων.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των αναγκαίων στοιχείων, έτσι ώστε να μην καθίσταται δυνατή η έμμεση ή άμεση ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η πλατφόρμα αναφορών πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανωνυμία ή η εμπιστευτικότητα όλων των εμπλεκομένων, δέσμευση του προσωπικού που έχει πρόσβαση με υποχρέωση εμπιστευτικότητας, καταγραφή των προσβάσεων, παρακολούθηση των προσβάσεων και των δικαιωμάτων πρόσβασης, χρήση κρυπτογράφησης, τήρηση εμπιστευτικών των κωδικών πρόσβασης, κοκ.

 Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr .